гр. Банско, ул. Радон Тодев 14
гр. Банско, ул. Радон Тодев 14
+35974988444
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Ангажиментът на Общината в качеството й на доставчик на социални услуги е да мобилизира всички ресурси – материални и човешки, с основна цел: да осигури качествени условия на живот и

възможности за социално включване на групите в социален риск при гарантиране високо ниво на предоставяните услуги, съобразно утвърдените държавни стандарти и критерии.
На територията на община Банско функционира добре изградена мрежа от модерни социални услуги, които показаха положителното си въздействие върху нуждаещите. Общината постоянно е във връзка с реалните и потенциални клиенти на услугите, за да може навременно да реагира на актуалните потребности на населението. Голяма част от потребностите на клиентите се покриват от различните видове социални услугите, които предлагаме.

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Седмична грижа
Защитени жилища 1 и 2
Защитени жилища 3 и 4
Дневен център за стари хора - с. Филипово
Дневен център за стари хора - с. Места
Дневен център за стари хора - Добринище
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания гр. Банско
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Здравец"
Център за социална рехабилитация и интеграция - гр. Банско
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – Места
Клуб на пенсионера
Домашен социален патронаж – Банско
Социална услуга "Асистентска подкрепа"