гр. Банско, ул. Пирин 3
гр. Банско, ул. Пирин 3
+35970018484
БАНКИ И ФИНАНСИ

УниКредит е паневропейска търговска банка с уникални услуги в Италия, Германия, Централна и Източна Европа.

Нашата цел е да дадем възможност на общностите да напредват, предоставяйки най-доброто в класа за всички заинтересовани страни, отключвайки потенциала на нашите клиенти и нашите хора в цяла Европа.
Обслужваме над 15 милиона клиенти по целия свят. Те са в основата на това, което правим на всички наши пазари. УниКредит е организирана в четири основни региона и две фабрики за продукти, корпоративни и индивидуални решения. Това ни позволява да бъдем близо до нашите клиенти и да използваме мащаба на цялата група за разработване и предлагане на най-добрите продукти на всички наши пазари.
Дигитализацията и нашият ангажимент към принципите на ESG са ключови фактори за нашата услуга. Те ни помагат да предоставяме съвършенство на нашите заинтересовани страни и да създаваме устойчиво бъдеще за нашите клиенти, нашите общности и нашите хора.

Банката осъществява следните дейности: 1. Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. Извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; 3. Издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; 4. Приемане на ценности на депозит; 5. Дейност като депозитарна или попечителска институция; 6. (отм. 24.09.2009); 7. Финансов лизинг; 8.гаранционни сделки; 9. (изменена с решение на общото събрание на акционерите от 30.03.2007г.; 24.09.2009г. 28.01.2016г.) Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти, върху чуждестранна валута и благородни метали; 10.(изменена с решение на общото събрание на акционерите от 30.03.2007г.; 07.05.2008г.; 24.09.2009г. 28.01.2016г.) Предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от закона за пазарите на финансови инструменти, дейности включени в обхвата на лиценза на банката да извършва сделки и действия, включително като инвестиционен посредник, в т.ч. деривативни финансови инструменти; 11.(изменена с решение на общото събрание на акционерите от 30.03.2007г.; 07.05.2008г.; 24.09.2009г.) Парично брокерство; 12.(отменена с решение на общото събрание на акционерите от 28.01.2016г.); 13. Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 14. Придобиване и управление на дялови участия; 15. Отдаване под наем на сейфове; 16. Събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 17. (отм. 29.02.2012); 18. (отм. 30.03.2007); 19. (отм. 30.03.2007); 20. (отм. 30.03.2007); 21. (отм. 30.03.2007); 22. Други дейности, извън посочените в т. 1 - т. 16, когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността на банката и/или при необходимост от предоставяне на спомагателни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи и/или в процеса на събиране на вземанията й по предоставени кредити. Банката може да създава или да придобива дружества за извършване на спомагателни услуги.; 23. Извършва други подобни дейности, определени с наредба на бнб.